Moth, Tyria jacobaeae Linnaeus, 1758, found Stockbridge, Hampshire, England, 4.1987

Moth, Tyria jacobaeae Linnaeus, 1758, found Stockbridge, Hampshire, England, 4.1987
Moth, Tyria jacobaeae Linnaeus, 1758, found Stockbridge, Hampshire, England, 4.1987